Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


osport:relaymanager

Relay Manager

Programm teateorienteerumisvõistluste läbiviimiseks SPORTIdent märkesüsteemiga.

Programmi seaded

Vali menüüst Seaded – Programmi seaded või F2

relaym_image002.jpg * Seaded

 • Ajaformaat, vaheaeg, stardiaeg – mitu kohta peale koma sekundeid näidatakse, vaikimisi 0 – täissekundid
 • Valikud – Vaikimisi riigi määramine
 • Alamklassid – defineeri siin alamklassid. Näiteks kui põhiklassi arvestuses on juunioride või veteranide arvestus , siis lisa siia JUN – juuniorid; VET – veteranid. Uue alamklassi lisamiseks vajuta INS klahvile, CTRL+DEL eemaldab rea.
 • SPORTident
  • Kontrolli rada – kui see on märgitud, siis kontrollitakse raja läbimist vastavalt defineeritud radadele
  • Ei kasuta finiši märget  - finiši aeg võetakse kiirega
  • Ainult viimane vahetus – kiirega võetakse aeg ainult viimasel vahetusel, teistel vahetustel loetakse finišiaeg SI kaardist.
  • Trahvi sekundid – kui rajakirjelduses on määratud trahvisekundid, siis selle raja korral vale või puuduva KP  korral lisatakse ajale siin määratud trahvisekundid, kui vigaseid märkeid on alla poole märgete.
  • Etapikoha pikkus – etapiaegade tabelis mitmekohalisi kohanumbreid näidatakse, kui märget ei ole, siis kolmekohalised.
  • Mahalugemise aeg (sek) – määratakse ära millise aja jooksul on võimalik sama kaarti lugeda sama võistleja jaoks. Kui aeg on ületatud, siis seotakse see kaart järgmise võistlejaga kellele on see sama võistkonna piires omistatud.
 • Edetabeli klasside loend – näita ära fail, kus on kirjas edetabeli klassid – kui võistlust kuulub mingisse edetabelisse. Võib jääda tühjaks.
 • Server
  relaym_image003.jpg

Määra ära kasutatav TCP Port ja mitu maksimaalset ühendust server teenindab korraga.
Saada klientidele (lükka) – saadab tulnud tulemuse kõigile klientidele, kes on määratud kuulama (online teenused, kommentaator jne).
SI A5* print koos Tiimi ajaga – tee märge kui A5 võistleja väljatrükile trükitakse põhitulemusena võistkonna tulemus.

 • Nimekirjad – Siin saad hallata klubide ja riikide nimekirju. Nimekirja rea lisamiseks vajuta INS klahvile; rea eemaldamiseks CTRL+DEL
 • Aruanded, tulemused
  relaym_image004.jpg
  Tulemuste päis – näita ära HTML tulemuste päis. Näidis päis asub programmi COMMON kaustas. Kasutaja võib kujundada oma protokolli päise (lisada logosid, tekste jne).
  Tulemused tabelina – tulemused tehakse tabelina – fail tuleb suurem, kuid on võimalik edasiseks töötluseks kopeerida Excelisse.
  Summa veeruta (veeb HTML) – Veebi tulemuste lehele ei looda summa veergu.
  Vaheajad (veeb HTML) – Veebi tulemuste korral tehakse kohe ka etapiaegade leheküljed ja vastavad viited.
  Näita jooksja klubi – protokolli lisatakse jooksja klubi.
  XX Võistkonda reg. lehel – mitu võistkonda trükitakse võistkonna registreerimislehtedele.
 • Tõlked – siin on võimalik muuta protokollides kasutatavaid termineid.
  relaym_image005.jpg

 

Võistluse seaded

Vali menüüst Seaded – Võistluse seaded või F3

 • Võistlus  - Võistluse üldandmed
  relaym_image006.jpg
 • Klassid  - klasside defineerimine
  relaym_image007.jpg

Lisa klassid, määra klassides vahetuste arv ja maksimaalne liikmete arv. Kui klassis toimub alamklasside arvestus, siis Alamklassid veergu sisesta T(rue). Kui klass stardib võistluste nullajast hiljem, sisesta vastavale päeva reale S.Aeg. Samuti määra ära kontrollaeg kõigil päevadel(etappidel).

 • Lemmikud  - siin on võimalik määratleda klasside grupid, et hiljem oleks lihtsam valida sobilikke klasse

Rajad

relaym_image008.jpgDefineeri võimalikud rajad. Impordi OCAD8/9 failist või loo käsitsi. Raja numbri tuhandelise koht peab näitama päeva/etapi numbrit. Kui sisestad/impordid ka vahemaad, siis arvutatakse võistleja etapi läbimise aeg.

Võistkonnad

Vali menüüst Sekretariaat – Võistkonnad või F4

relaym_image009.jpgLisa võistkonnad ja võistkonna liikmed käsitsi  (CTRL+A) või impordi (xml) failist – menüüst tegevused – Impordi. Enne programmi importimist on mõistlik eelnevalt testida importimist, kui esineb XMLis vigu, siis need enne ära parandada. Kui võistlusel on kasutusel alamklassid, siis märgi siin ära alamklassi eraldaja mis oli kasutusel registreerimissüsteemis.

 

Vahetused – määra ära millist vahetust jooksja vastaval päeval jookseb:
            X – osaleb, aga ei tea millisel vahetusel

            - - ei osale sellel päeval

            1..9 – osaleb määratud vahetuses.

Nb! Siin on eelregistreerimise põhjal määratud vahetus. Lõplik vahetus määratakse Võistkonna osalejate määramise vormilt ja/või SI-CheckIni programmi abil.

T.Tase – tulemuste tase, erinevate arvestuste jaoks (väljavõte teatud ühise tunnuse järgi).

 

Kontroll (menüüst tegevused) võimaldab kontrollida andmete korrektsust. Vali kontrolli fail ja märgi ära soovitud kontrollid.

 

Enne starti

Enne starti tuleb teha veel mõningad olulised tegevused. Vali Sekretariaadi menüüst Enne starti:

1)      Loo numbrid – tehakse numbrite fail. Seda on võimalik muuta (kustutada mitte kasutatavaid numbreid jne). Fail asub võistluse kataloogis – numbers.txt

2)      Omista numbrid – omistatakse numbrid võistkondadele. Tee seda siis, kui kõik võistkonnad on registreeritud!
relaym_image010.jpg
Numbrite fail peab olema eelnevalt loodud. Vali klass ja millisest numbrist jagatakse. Vajuta nupule Lae. Võistkondade järjekorda on võimalik muuta valides võistkonna ja vajutades nuppe Üles ja Alla. Lõpuks salvesta numbrid. Korda tegevust kõigi klasside kohta.

3)      Stardiaja määramine – esimese vahetuse jooksjatele määratakse ära stardiaeg. Stardiaeg võetakse võistluse seadetest, mis on klassile määratud.

4)      Määra variandid – määra võistkondadele hajutuse variandid.
relaym_image011.jpg

Võistkondadele variantide määramiseks vali kõigepealt klassid, mis kasutavad sama hajutusvariantide komplekti. Vali kuidas variandid võistkondadel määratakse. Vajuta nupule 1.Edasi ». Nüüd tee valmis hajutuste kombinatsioonid. Lisa niipalju ridu, kui palju on kasutusel variantide kombinatsioone. Kombinatsioone on võimalik salvestada ka faili, et hiljem neid võistkondadele määrata.

Vajuta nupule 2.Edasi ».

Programm paigutab variantide kombinatsioonid võistkondadele. Kombinatsiooni ID veerus on näha milline hajutus võistkonnale on määratud. Seda saab vajadusel muuta. Lõpuks salvesta.

Korda jagamist kõigile klassidele.

5)      Kopeeri vahetused – eelregistreerimise andmetes kopeeritakse vahetuste info võistluse andmetesse.

 

Vahetuste määramine

Võistkonna osalejate järjekorra määramiseks vali Sekretariaadi menüüst Võistkonna järjekord või SHIFT+F4.

relaym_image012.jpgLeia võistkond, vali igale vahetusele jooksja ja kiip. Valimiseks vajuta ALT klahvile ja vali võistleja nimi. Kui on märgitud Sünkro.kiip, siis muudetakse ka SI kaart – kiibi number võetakse jooksja andmetest. Vajadusel muuda rada.

Salvestamisel kontrollitakse, et andmed oleks õiged, puudulike andmete korral antakse hoiatus. Salvestamiseks vajuta nupule Salvesta (ALT+S).

 

Klahvid tabelis kiireks navigeerimiseks:

ALT + nool alla – ripploendis valikute nimekiri

ALT ja  nool paremale/vasakule – vahetab väärtust

CTRL+ nool paremale/vasakule – vahetab väärtust

CTRL+A – eelmine võistkond

CTRL+D – järgmine võistkond

CTRL+S – salvesta muudatused.

 

Stardiprotokollid

 

Lõpuks tee stardiprotokollid (menüüst Sekretariaat – Stardi protokollid).

 • Võistkonnad – ainult võistkondade loetelu
 • Võistkonnad osalejatega – lisaks võistkonna liikmete nimekiri
 • Stardiprotokoll – võistkondade stardiprotokoll
 • Stardiprotokoll osalejatega – stardiprotokoll koos osalejatega
 • Võistkonna reg. vorm – eeltäidetud väljund võistkondade registreerimiseks. Vormil on juba programmi sisestatud võistkonna andmed.
 • Kontrollnimekiri – nimekiri stardikohtunike jaoks SI numbrite kontrollimiseks

Võistluse ajal

Server

relaym_image013.jpgVäliste programmide jaoks on vaja käivitada Server teenus. Selleks tee Serveri aknas märge Server märkeruutu. Alla kuvatakse ka arvuti IP aadress – see tuleb sisestada klientarvutisse, enne ühenduse loomist. Paremal pool aknas kuvatakse info ühendatud klientidest. Topeltklõps ühendusel ühendab kliendi lahti.

Automaatsed tulemused

relaym_image014.jpgAutomaatseks jooksvate tulemuste väljastamiseks vali Tulemused menüüst Automaatsed tulemused. Esimesel korral vali printer mida kasutatakse jooksvate tulemuste trükkimiseks, intervall ja mitme uue tulemuse korral protokoll trükitakse. Mitmepäevase võistluse korral, kui soovitakse jooksvaid tulemusi trükkida koos summa tulemusega, siis vali „Tulemused“ valikust Summa, ühepäevase võistluse korral vali Etapp.

Kõik tulemused – trükitakse kõik tulemused, ka need mille staatus on määramata

LK vahe – klassi/vahetuse tulemus trükitakse eraldi lehekülgedele.

Tulemuste sisestamine

relaym_image015.jpgTulemuste / olekute muutmiseks vali F5 või menüüst Tulemused – Sisesta tulemused.

Sisesta võistleja number (number koosneb vahetuse numbrist ja võistkonna numbrist, näiteks võistkonna 34 2 vahetuse tulemuse muutmiseks sisesta 234).

Kohalik aeg – kui märgitud, siis võib aja kirjutada kohalikus vööndiajas, muidu tuleb sisestada vastavalt võistluste nullajale

Mäleta staatust – viimati  valitud staatus on vaike valikuks. Lihtsustab näiteks mittestartinutele staatuste määramist.

! Kasuta ENTER klahvi andmete sisestamiseks, siis programm automaatselt valib õige välja ja sisestamine läheb palju kiiremini. (Number+Enter+Olek/Aeg+Enter; Number2+Enter+Olek/Aeg+Enter; jne)

!! Mittestartinud võistlejate ühisstardi järel sisesta siit kaudu nende võistlejate tegelik stardiaeg (millal ühisstart anti).

Võistkonna tulemuste vaatamine

relaym_image016.jpgF12 või menüüst Tulemuse – Võistkonna rajad ja vahetused.

Kuvatakse võistkonna kõikide liikmete andmed, raja tunnus, kiibi number ja tulemused.

Tulemuse uuesti mahalugemiseks mine õigele reale ja vajuta CTRL+O või vali see menüüst Tegevused. Tegevuste alt saab minna muutma võistkonna tulemusi.

Tulemused

relaym_image017.jpgVali klassid, vajadusel ka lisaväljad ja millist protokolli soovid väljastada. Tulemused tehakse HTML failidena võistluse kausta /results/ alamkausta. HTML(web) valiku korral genereeritakse kõik failid kodulehele panekuks. Failid asuvad võistluste kausta /web/ alamkasutas. Tulemuste avalehekülg on index.htm

Peale võistlust

Peale võistlust kontrolli tulemused, kõigil osalejatel peavad olema tulemused – mittestartinutel olek DNS.

Tee lõplikud tulemused, veebi jaoks genereeri HTML(Web), mis loob kõik tulemuste failid. Vajadusel tee XML fail.

Muud

Andmebaasid

Jooksjate AB  - osalejate andmebaas. Võimalik importide EOLi andmebaasist (Impordi→EOL online). Online andmebaasist andmete importimine võib võtta natuke aega. Andmed siin tabelis on võimalik ka ise muuta või lisada.

AB tööriist – andmebaasi tabelites andmete muutmine ja eritoimingute tegemine. Siit saab käivitada SQLi skripte ja aruandeid.
nb! Andmete muutmisel ole tähelepanelik ja vajadusel tee eelnevalt andmetest koopia. Ära tee käsitsi võistluse ajal muudatusi.

Orienteerumine

XML tulemuste faili tegemine EOLi andmebaasi jaoks

 

Enne faili tegemist kontrolli, et kõigil võistlejatel oleks tulemused ja tee ära kohtade arvutamine (Tulemuste menüüst) siis XML tulemuste tegemiseks vali Tegevused– Orienteerumine – XML IOF ResultList.

v  Fail – sisesta soovitud faili nimi

v  Etapid– kas tulemused tehakse ainult valitud päeva kohta või kõigi päevade kohta. (valida tuleb Kõik etapid)

v  Klassid – vali klassid (kõik võistluse klassid)

v  Pakitud – kas tulemused on pakitud (tee märge)

v  EOLi formaat – Kasuta EOLi täiendavat formaati (tee märge)

v  ID Haldur rahvuslik – Koodide väljastaja (sisesta „EOL”)

v  ID Haldur rahvusvaheline – Rahvusvahelised koodid (sisesta „IOF”)

 

SI kaartide lugemine

SPORTident kaartide lugemise on vajalik käivitada programm SIReadout.exe.  Programmis on järgmised seaded:

·         Serveri IP – ***Manager arvuti IP aadress koos määratud pordiga (Port on määrtud  programmi seadetes)

·         Testi ühendust– võimaldab kontrollida, kas ühendus SI lugemisprogrammi ja serverprogrammi vahel töötab. Kui ühendus on saavutatud, kuvatakse võistluse nimi.

NB! Server teenus peab olema käivitatud!

Programmi seaded

·         Port - vali nimistust jadaport kuhu on ühendatud SI lugemise jaam

·         BSM7 38400  - kui on tegu uute BSM7 seeria juhtjaamadega ja jaamade ühenduskiiruseks on määratud 38400, siis tee siia märge

·         Autom. Start – lugemisakna avamisel automaatselt käivitatakse mahaugemine

·         SIME avatud raja tugi – Avatud raja võistlejad (need kelle on SI kaardis stardimärge) salvestatakse SIME formaadis tulemustefaili.

Prindi seaded

·         Prindi – tee märkeruutu märge kui soovid väljastada tulemuste lipiku võistlejatele

·         Printer – vali nimistust õige printer

·         Kujundus – vali vastavalt printerile SIME prindi kujunduse fail

·         Tulemus nöörile – tsekiprinterite korral trükitakse lisaks ka lipik, mille saab panna tulemuste „nöörile”

·         Reklaam – reklaamtekst mis trükitakse tulemuste lipikule

·         Kiirus – Kas etapiaegade kõrvale trükitakse ka võistleja kiirus ja millistes ühikutes. Etapikiiruste kuvamiseks on vajalik, et RMis oleks radade kirjelduses ka etappide pikkused ära toodud.

 

SI-kaartide lugemine

SI-kaartide lugemiseks vajuta nupule Start.  Kui „Autom. Start“ ei ole märgitud, siis käivita lugemine Start nupust. HS38400 märkeruut näitab millise kiirusega ülaltoodud pordis SI jaamaga suheldakse.

 

Prindi uuesti nupp trükib uuesti viimati mahaloetud SI kaardi andmed.

 

Loe SSD – võimaldab SI lugemise logi failidest uuesti lugeda kaardid. Vajalik kasutada näiteks juhul kui võrk või server ei toiminud. Sellisel juhul tuleks valida _nonet.ssd lõpuga fail ja ära märkida millised kaardid loetakse failist uuesti. Nb! Ei ole võimalik avada jooksvat logifaili, vajadusel nimeta logifail ümber ja ava ümbernimetatud fail.

 

Jaama mälust – SI kaardid loetakse jaama mälust ! NB! Loetakse KÕIK tulemused mis on SI juhtjaamas. Kasuta seda ainult siis kui võsitluse ajal ei olnud juhtjaam ühendatud arvutiga  või oli suurem tehniline tõrge ja tuli andmed maha lugeda SI jaama ilma arvutit ühendama. Ilma arvutita salvestab SI juhtjaam andmed mällu ainult siis kui jaamas on sisse lülitatud „automaatne saatmine” funktsioon. Võimaluse korral kasuta SSD failist lugemist andmebaasis puudvate kirjete lisamiseks.


 

Lisa

Lühendid programmis:

 

Olekud,  sulgudes oleku arvuline väärtus:

OK – Võistleja tulemus on korrektne (0)

- Võistleja tulemus on määramata (1)

OOB – (out of bounds) võistleja võistleb väljaspool arvestust (2)

DNF – (did not finish) võistleja katkesta (3)

MP – (missing point) puudu või vale kontrollpunkt (4)

OT – (over time) ületas kontrollaja (5)

DQ – (disqualified) – tühistatud tulemus (6)

DBS – (did not start) – ei startinud (7)

NC – (not checked) – raja läbimine kontrollimata (8)

NA – (Not available) – võistleja tulemus määramata (9)

 

KP/etapiaja olekud:

0- NA – KP kontrollimata

1- OK – Korrektne punkt

2- Man – (Manually) – Märge on tehtud kaardile

3- MP – (missing point) puuduv KP

4- NC – (not in course) võistleja rajal sellist kontrollpunkti ei olnud

 

Kiirklahvid

F2 – programmi seaded

F3 – võistluse andmed

F4 – võistlejate andmebaas

            CTRL+A – uue võistleja lisamine

            INS – uue võistleja lisamine

            CTRL+R – võistleja tulemused

                        CTRL+E – tulemuse käsitsi muutmine

                        CTRL+A – etapiaja lisamine (valitud peab olema õige koht võistleja rajal)

                        CTRL+S – võistleja tulemused aknas

                        CTRL+P – trükitakse printerisse võistleja tulemused

            CTRL+E – tulemuse käsitsi muutmine (aktiivne päev)

F5 – käsitsi tulemuse/oleku sisetamine võistlejale

 

 

SQL editor ja olemasolevad skriptid

AB_chips_FromRDB.sql – kopeerib võisteljate andmebaasist kiipide numbrid, kui võistlejal on kiibiks määratud AB ja tal on olemas KoodNR

 

UpdateSQL_XX_YY.sql – andmebaasi uuendus – kui kasutad uuemat versiooni programmist, kuid soovid avada eelmise versiooniga tehtud võistlust, siis avamisel annab programm veateate. Veast saab üle, kui käivitada vastav(ad) Update skriptid ja siis programm taaskäivitada. Update skripti failinimes on näidatud millisest versioonist millisesse andmete uuendamine toimub.

SQL editori kasutamine

Kõikki SQLi skripte on kasutajal võimalik muuta vastavalt oma vajadustele.  Andmebaas on kirjeldatud failis SQL_dbDescription.txt failis, mis asub Help kataloogis.

Kui tulemuseks on andmed, siis Data leheküljele kuvatakse andmed tabelina ja neid andmeid on võimalik eksportida teksti- ja XML faili või avada Excelis (kui Excel on arvutis olemas).

Kui teha enne skripti käivitamist märkeruutu Live results linnuke, siis on võimalik tabelis teha käsitsi muudatusi andmetes.

SQL süntaks

Race Manager programm kasutab sisemist andmebaasi mootorit mis põhineb Absolute Database komponentidel. Mootor toetab SQL’92 käske.  

osport/relaymanager.txt · Viimati muutnud: 2016/03/01 16:34 (väline muutmine)